Phân Biệt Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát Và Địa Tạng Vương Bồ Tát

Chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và Mục Kiền Liên Bồ Tát là một. Bởi vì cả hai vị Bồ Tát nổi tiếng, được Phật giáo Đông Á tôn sùng. Nhiều người cho rằng Mục Kiền Liên Bồ Tát chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, xem hai vị Bồ Tát này là một. Thế nhưng, thực tế thì đây là hai vị Bồ Tát khác nhau.