Sự Khác Nhau Giữa Cõi Ta Bà Và Cõi Tây Phương Cực Lạc

Cõi Ta Bà – là nơi mà chúng ta đang sống khác gì so với cõi Tây Phương Cực Lạc mà hết thảy ai cũng muốn sau khi chết được về với cõi này?