hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp theo chú đại bi

Hành Trì 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp Theo Chú Đại Bi

Chú Đại Bi của Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm với oai lực và công đức viên mãn miễn bàn là vậy. Thế nhưng nếu quý vị niệm Chú Đại Bi mà không hành trì 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp thì cũng giống như người có tay mà không có chân. Cũng vậy, nếu quý vị hành trì 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp mà không trì tụng Chú Đại Bi thì cũng giống như người có chân mà không có tay. Cũng vô dụng mà thôi. 

Vậy nên để liễu triệt Chú Đại Bi, trước hết quý vị phải thông đạt Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn Ấn Pháp, rồi phải trì tụng Chú Đại Bi nữa. Mới được gọi là thành tựu rốt ráo diệu pháp này của chư Phật.