Tủ Sách Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Thư viện sách của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Ông là một thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội. Ông đã viết hơn 100 cuốn sách, trong số đó hơn 70 cuốn bằng tiếng Anh. Ông là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây chỉ sau Ngài Đạt-Lai Lạt-ma.