chú đại bi

Chú Đại Bi – Ý Nghĩa Trì Tụng Thần Chú Của Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Chú Đại Bi là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Vì sao trì tụng Chú Đại Bi lại được nhiều lợi ích không thể kể hết. Vì sao Chú Đại Bi lại có oai lực như vậy?