HUYỀN THOẠI MỘT VỊ TÔNG SƯ

ĐỨC TÔNG SƯ MINH TRÍ – GIÁO CHỦ TỊNH ĐỘ CƯ SĨ PHẬT HỘI VIỆT NAM. Ngài là một vị Tông Sư Huyền Thoại của hàng triệu tín đồ Tịnh Độ Cư Sĩ