a di đà phật

A Di Đà Phật – Giáo Chủ Cõi Tây Phương Cực Lạc

Đức Phật A Di Đà là giáo chủ ở cõi Tây Phương Tịnh Độ. Ngài là bậc tiếp dẫn đạo sư, Ngài cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí (còn được biết đến với hồng danh là Tây Phương Tam Thánh) cùng hằng hà sa số chư vị Bồ Tát luôn ngày đêm hoá độ và tiếp dẫn chúng sinh đã khuất về với cõi cực lạc thanh tịnh của Ngài.