Nằm ngủ nghe Kinh PHẬT có tội không?

[Hỏi] Vì quá bận rộn với công việc nên tôi không thể lên chùa thường xuyên. Tôi thường hay nghe các thầy tụng kinh và giảng pháp trên đài hoặc bằng điện thoại. Như vậy thì có mắc tội gì không?