Vì Sao Có Hình Tượng Thờ Trâu Bò Bên Cạnh Tôn Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát?

[Hỏi] Tôi thường thấy có một số chùa hoặc nơi thờ tự có thờ tượng 1 con trâu hoặc bò bên cạnh tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì sao vậy?