Khoa Học Xác Thực 1 Ngày Trên Trời Ngàn Năm Mặt Đất Đã Trôi Qua

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 1 vị Phật có thật trong lịch sử nhân loại. Và khoa học đã chứng minh Ngài đi trước khoa học hàng ngàn năm.