[Phim Lẻ] Sự Tích Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông

Đại Thế Chí là vị Bồ Tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau. Kính mời chư đồng đạo cùng quý thiện nam tín nữ xem video sự tích ngài Đại Thế Chí niệm Phật viên thông.