Đại Nhật Như Lai Vairocana Bích Tọa Đàm

Đức Phật Đại Nhật Như Lai

Đại Nhật Như Lai là đức Phật thường được gọi là Tỳ Lô Giá Na, Vairocana hay Tỳ Lư Xá Na. Ngài là một trong năm vị Ngũ Trí Như Lai.