mục kiền liên bồ tát

Mục Kiền Liên Bồ Tát

Mục Kiền Liên Bồ Tát hay còn gọi là Đại Hiếu Bồ Tát Mục Kiền Liên. Ngài là 1 trong 10 đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ngài đạt được phẩm hiệu Thần Thông Đệ Nhất. Chứng quả A La Hán cao quý.