Bồ tát

Phân Biệt Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát Và Địa Tạng Vương Bồ Tát

Chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và Mục Kiền Liên Bồ Tát là một. Bởi vì cả hai vị Bồ Tát nổi tiếng, được Phật giáo Đông Á tôn sùng. Nhiều người cho rằng Mục Kiền Liên Bồ Tát chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, xem hai vị Bồ Tát này là một. Thế nhưng, thực tế thì đây là hai vị Bồ Tát khác nhau.

đại thế chí bồ tát

Đại Thế Chí Bồ Tát

Đại Thế Chí là vị Bồ Tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả Bồ đề. Ngài là một vị Đại Bồ Tát thể hiện ánh sáng trí tuệ trong Phật giáo Đại Thừa, là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp cho Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc.

bồ tát là ai

Bồ Tát Là Ai? Khái Niệm Và Sự Phân Cấp Bồ Tát

“Bồ Tát là bậc giác ngộ về nỗi khổ của tất cả chúng sinh, đồng tình và thông cảm với nỗi khổ đó. Đã phát nguyện cứu thoát chúng sinh ra khỏi những nỗi khổ đó. Vì vậy mà ở đời, hễ thấy ai hay thương người, hay bố thí, và cứu giúp người trong cơn khổ nạn, thì nói người ấy có tâm Bồ Tát. “

hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp theo chú đại bi

Hành Trì 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp Theo Chú Đại Bi

Chú Đại Bi của Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm với oai lực và công đức viên mãn miễn bàn là vậy. Thế nhưng nếu quý vị niệm Chú Đại Bi mà không hành trì 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp thì cũng giống như người có tay mà không có chân. Cũng vậy, nếu quý vị hành trì 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp mà không trì tụng Chú Đại Bi thì cũng giống như người có chân mà không có tay. Cũng vô dụng mà thôi. 

Vậy nên để liễu triệt Chú Đại Bi, trước hết quý vị phải thông đạt Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn Ấn Pháp, rồi phải trì tụng Chú Đại Bi nữa. Mới được gọi là thành tựu rốt ráo diệu pháp này của chư Phật.

error: Nội dung được bảo vệ !!

THAM GIA NHÓM FACEBOOK

Hoan hỉ kính mời bạn cùng tham gia vào nhóm của BÍCH TOẠ ĐÀM trên Facebook để cùng nhau tinh tấn tu tập và trao đổi chánh Pháp.
🙏🏻Nam Mô A Di Đà Phật🙏🏻