33 Ứng Hiện Hoá Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm

33 ứng Hiện Hoá Thân Cứu Độ Chúng Sinh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị Đại Bồ Tát với tấm lòng đại từ đại bi luôn thị hiện cứu khổ cứu nạn chúng sinh trong cơn hiểm nghèo mà trì niệm danh hiệu của Ngài.